Det er kun muligt at købe et værdibevis pr. ordre. Hvis du ønsker endnu et værdibevis, laves ny ordre.

Gældende pr. 1. januar 2017

1. ANVENDELSE

1.1 Disse handelsbetingelser finder anvendelse mellem dig som kunde (herefter benævnt ”Kunden”) og Danske Hoteller A/S (herefter benævnt ”Danske Hoteller”) vedrørende værdibeviser, rejser eller ophold solgt/formidlet til Kunden af Danske Hoteller via hjemmesiden www.danskehotelophold.dk

1.2 Handelsbetingelserne finder - med de nødvendige tilpasninger - også anvendelse på produktgavekort og beløbsgavekort solgt/formidlet af Danske Hoteller til Kunden til køb af værdibeviser, rejser eller ophold på www.danskehotelophold.dk og www.danske-hoteller.dk.

 

2. GYLDIGHED

2.1 Handelsbetingelserne er gældende fra 01. januar 2017, og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for ethvert salg af værdibeviser, rejser, ophold og gavekort, som Danske Hoteller foretager til Kunden efter denne dato.

2.2 Danske Hoteller tager forbehold for senere ændringer af handelsbetingelserne. Danske Hotellers til enhver tid opdaterede handelsbetingelser findes på Danske Hotellers hjemmeside www.danskehotelophold.dk.

 

3. KUNDENS BESTILLING AF VÆRDIBEVISER, REJSER & OPHOLD

3.1 Børn og unge under 18 år er ikke myndige, og kan derfor ikke med bindende virkning på egen hånd erhverve værdibeviser, rejser og ophold via www.danskehotelophold.dk . Ved Kundens bestilling af værdibevis, rejse eller ophold på www.danskehotelophold.dk  bekræfter Kunden samtidig overfor Danske Hoteller A/S, at Kunden er minimum 18 år gammel og myndig.

3.2 Værdibeviser, rejser og ophold solgt af Danske Hoteller A/S kan alene bestilles af Kunden via Danske Hotellers hjemmeside www.danskehotelophold.dk .

3.3 Kundens bestilling af værdibevis, rejse og ophold på www.danskehotelophold.dk  betragtes som Kundens personlige henvendelse på Danske Hotellers handelssted i Danmark.

3.4 Ved Kundens gennemførsel af betaling af værdibevis, rejse eller ophold på www.danskehotelophold.dk , anses aftalen som indgået.

3.5 Ved Kundens gennemførsel af betaling skal navnet på bestiller og navnet på kortindehaver være identiske. Ved evt. mistanke om kreditkortsvindel, vil der rettes krav mod bestiller om, at betale et evt. skyldigt beløb.

3.6 Ved evt. mistanke om svindel, forbeholder Danske Hoteller sig retten til, at suspendere ethvert køb foretaget på www.danskehotelophold.dk  indtil det er undersøgt, hvorvidt der er tale om svindel eller ej.

3.7 Ved Kundens bestilling af et værdibevis, ophold eller rejse på www.danskehotelophold.dk  anmoder Danske Hoteller Kunden om en række oplysninger, der skal bruges i forbindelse med formidlingen til Kunden. Oplysningerne fremgår af den bekræftelse, der sendes til Kundens e-mail umiddelbart efter Kundens bestilling.

3.8 Efter Kundens bestilling på www.danskehotelophold.dk  sender Danske Hoteller en ordrebekræftelse til Kunden pr. e-mail.

3.8.1 Værdibeviserne/ordrebekræftelserne indeholder oplysning om, hvornår og hvordan værdibeviset/købet udnyttes af Kunden hos Danske Hoteller. Værdibeviserne indeholder endvidere et referencenummer. Referencenummeret skal Kunden anvende ved efterfølgende korrespondance med Danske Hoteller.

3.9 Såfremt det undtagelsesvist ikke er muligt for Danske Hoteller at efterkomme Kundens bestilling af værdibevis, rejse eller ophold, informerer Danske Hoteller Kunden herom hurtigst muligt efter Kundens bestilling. Er betaling allerede helt eller delvist erlagt af Kunden, refunderes denne til Kunden uden ugrundet ophold.

3.10 Ved gennemført bestilling accepterer Kunden også, at Danske Hoteller sender Kunden servicemails i forbindelse med det bestilte.

 

4. KUNDENS UDNYTTELSE AF VÆRDIBEVIS, REJSE & OPHOLD

4.1 Værdibeviser, rejser og ophold solgt af Danske Hoteller til Kunderne kan udelukkende indløses hos Danske Hoteller.

4.1.1 Når Kunden i de pkt. 4.1 anførte tilfælde ønsker at udnytte sit værdibevis, skal Kunden rette henvendelse direkte til Danske Hoteller, herunder de af Danske Hoteller ejede hotelvirksomheder, medmindre andet fremgår af kampagnetilbuddet/værdibeviset/ordrebekræftelsen. Danske Hotellers virksomheds- og kontaktoplysninger fremgår altid af Kundens værdibevis. Ved udnyttelsen af værdibeviset skal Kunden medbringe værdibeviset og aflevere dette til Danske Hoteller, herunder de af Danske Hoteller ejede hotelvirksomheder.

4.1.2 Når Kunden har indløst værdibeviset ved at foretage reservation/booking direkte hos Danske Hoteller, er reservationen/bookingen låst, og Kunden kan alene foretage ændringer heri, såfremt dette tillades i henhold til Danske Hotellers afbestillingsregler.

4.1.3 Kunden er gjort bekendt med, at den hotelvirksomhed under Danske Hoteller, der udbyder den pågældende oplevelse til salg, og hvortil et værdibevis er solgt, muligvis kun har allokeret en del af sin kapacitet til indløsning af værdibeviser formidlet via www.danskehotelophold.dk . Det kan derfor forekomme, at hotelvirksomheden har ledig kapacitet til at foretage en normal kontantbooking, men ikke har kapacitet til at foretage en booking ved indløsning af et værdibevis formidlet via www.danskehotelophold.dk .

 

5. PRISER, REJSEGEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 Medmindre andet fremgår eksplicit ved Kundens bestilling af et værdibevis, rejse, ophold og gavekort på www.danskehotelophold.dk , er alle priser på hjemmesiden angivet i danske kroner (DKK) og inklusive told, moms og øvrige afgifter, men eksklusive bestillingsgebyr, jf. pkt. 5.4, evt. tillæg og betalingskortgebyr, jf. pkt. 5.6.

5.2 Tilbudspriserne på www.danskehotelophold.dk  består af flere komponenter som udbydes af den enkelte hotelvirksomhed. Såfremt prisen fastsættes som en procentsats af hotelvirksomhedens listepriser for de pågældende oplevelser vil samme ophold have været udbudt til listepris af hotelvirksomheden i mindst 6 uger forud for offentliggørelsen på www.danskehotelophold.dk . 

5.3 Danske Hoteller kan med jævne mellemrum tilbyde samme type ophold/rejser til forskellige priser. Prisstrukturen er dynamisk og Kunden kan derfor ikke forlange at få samme rejse til en tidligere set pris eller omvendt få refunderet delvist beløb for en tidligere købt rejse.

5.4 Betaling for et af Kunden bestilt værdibevis, rejse eller ophold debiteres sammen med bestillingsgebyret Kundens betalingskort ved bestilling på www.danskehotelophold.dk . Danske Hoteller accepterer betaling med Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Maestro og American Express.

5.5 I forbindelse med Kundens betaling af bestillingsgebyr og værdibevis, rejse eller ophold opkræves Kunden et betalingskortgebyr. Betalingskortgebyret tilfalder ikke Danske Hoteller men udbyderen af betalingskortsystemet. Betalingskortgebyret tilbagebetales derfor ikke til Kunden ved Danske Hotellers refusion til Kunden af allerede erlagt betaling for et værdibevis, rejse eller ophold.

 

6. FORTRYDELSESRET (IKKE PAKKEREJSER), JF. FORBRUGERAFTALELOVEN

6.1 Når Kunden via www.danskehotelophold.dk har indgået aftale med Danske Hoteller om Danske Hotellers salg til Kunden af et værdibevis, en rejse eller et ophold, har Kunden 14 dages fortrydelsesret, jf. forbrugeraftaleloven. Fristen for at gøre fortrydelsesretten gældende løber fra tidspunktet for Danske Hotellers fremsendelse af værdibeviset eller ordrebekræftelsen til Kunden pr. e-mail.

6.1.2 Såfremt Kunden har indløst eller benyttet det erhvervede værdibevis eller værdibeviset er udløbet, kan den i pkt. 6.1 omtalte fortrydelsesret ikke længere gøres gældende af Kunden. Værdibeviset anses som benyttet eller indløst, når Kunden har foretaget reservation/booking hos Danske Hoteller, jf. pkt. 4.1.2.

6.1.3 Når Kunden har indløst eller benyttet sit værdibevis ved reservation/booking hos Danske Hoteller, kan afbestilling af den foretagne reservation/booking kun ske i henhold til den pågældende hotelvirksomheds afbestillingsregler.

6.1.4 I visse tilfælde kan der forekomme specielle annulleringsregler. Her kan være tale om at annullering frafalder uanset anvendelse/benyttelse af værdibevis, rejse eller ophold efter de 14 dages fortrydelsesret mv. Disse vil altid fremgå af kampagnetilbuddet.

6.1.5 Kunden kan udnytte den i pkt. 6.1 omtalte fortrydelsesret ved at sende referencenummer eller bestillingsnummer til Danske Hoteller. For at fremme Danske Hotellers ekspedition opfordres Kunden til at angive, at henvendelsen vedrører udnyttelse af fortrydelsesretten. 

6.1.6 Ved Kundens rettidige udnyttelse af fortrydelsesretten, jf. pkt. 6.1, tilbagebetaler Danske Hoteller det for værdibeviset erlagte beløb samt bestillingsgebyr opkrævet, jf. pkt. 5.4. Tilbagebetaling sker til det betalingsmiddel, med hvilket Kunden har betalt. For så vidt angår produkt- og beløbsgavekort tilbagebetaler Danske Hoteller kun direkte til Kunden. Danske Hoteller tilbagebetaler således ikke til ihændehaveren af et gavekort med mindre ihændehaveren er Kunden.

6.1.7 Danske Hoteller bestræber sig på at tilbagebetaling krediteres Kundens konto inden 8 dage fra Kundens udnyttelse af fortrydelsesretten. Har Kunden betalt med MasterCard, kan der dog gå op til 40 dage, førend det tilbagebetalte beløb krediteres kundens konto.

 

7. UDLØB OG FORÆLDELSE AF VÆRDIBEVISER  

7.1 Værdibeviser skal udnyttes inden udløb af den frist, der er fastsat i det pågældende værdibevis.

7.1.1 Såfremt Kunden efter de 14 dages fortrydelsesret jf. pkt. 6.1 og senest indenfor 30 dage efter udløb af den i værdibeviset anførte udnyttelsesfrist, retter henvendelse til Danske Hoteller herom, krediteres Kunden ikke-udnyttede værdibeviser, med et beløb svarende til den pris, Kunden betalte for det pågældende værdibevis - dog fratrukket gebyrer, jf. pkt. 5.4 og 5.6, samt et administrationsgebyr på 10 pct. af værdibevisets pris (dog minimum DKK 20,00 og maksimum DKK 100,00). Dette gør sig dog ikke gældende såfremt andet er oplyst i kampagnetilbuddet.

7.1.2 Såfremt Kunden rettidigt udnytter den i pkt. 6.1 beskrevne fortrydelsesret, og i den forbindelse anmoder Danske Hoteller om at kreditere erlagte beløb, krediterer Danske Hoteller Kunden det beløb, som Kunden, jf. pkt. 6.1, var berettiget til at få tilbagebetalt. Danske Hoteller opkræver i disse tilfælde ikke administrationsgebyr af Kunden.

7.1.3 Såfremt Kunden ikke, indenfor 30 dage efter udløbet af den i værdibeviset anførte udnyttelsesfrist, retter henvendelse til Danske Hoteller med henblik på refundering, mister Kunden definitivt retten til at få nogen del af det for værdibeviset erlagte beløb refunderet.

7.1.4 Beløbsgavekort solgt af Danske Hoteller udløber to (2) år fra datoen for gavekortets fremsendelse til Kunden pr. e-mail.

7.1.5 Uanset det ovenfor anførte kan Kunden indenfor 30 dage efter indtrådt forældelse annullere et gavekort ved at videresende e-mail indeholdende faktura og gavekort til Danske Hoteller på info@danske-hoteller.dk eller ved at fremsende kopi af fakturaen og gavekortet til Danske Hoteller A/S, Gammel Kongevej 102, 1.th, 1850 Frederiksberg C. For at fremme Danske Hotellers ekspedition opfordres Kunden til at angive, at henvendelsen vedrører annullering samt at oplyse navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer.

7.1.6 Ved Kundens rettidige udnyttelse af retten til at annullere, jf. pkt. 7.1.5, refunderer Danske Hoteller Kunden et beløb svarende til den pris, Kunden betalte for det pågældende gavekort, dog fratrukket gebyrer, jf. pkt. 5.4 og 5.6, samt et administrationsgebyr på 10 pct. af gavekortets værdi, dog minimum DKK 20,00 og maksimum DKK 100,00.

 

8. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

8.1 Når Kunden bestiller et værdibevis. rejse, ophold eller gavekort på www.danskehotelophold.dk, indhenter Danske Hoteller relevante personoplysninger om Kunden.

8.2 Visse oplysninger registreres automatisk, fordi Kunden ved at besøge hjemmesiderne efterlader en række elektroniske spor, idet Kundens browser automatisk sender informationer til Danske Hotellers server. De elektroniske spor Kunden efterlader sig omfatter blandt andre:

Den hjemmeside kunden kom fra, inden Kunden besøgte www.danskehotelophold.dk

Hvilke undersider Kunden har besøgt på www.danskehotelophold.dk og www.danske-hoteller.dk og hvornår

Hvilken browser Kunden bruger

Kundens IP-adresse

Kundens operativsystem (eks. Windows 10)

8.3 Det er herudover frivilligt, om Kunden vil afgive personoplysninger til Danske Hoteller. Adgangen til www.danskehotelophold.dk kan imidlertid være begrænset, såfremt Kunden ikke ønsker at afgive oplysninger om sig selv.

8.4 Indhentede oplysninger opsamles og bruges til administration og markedsføring af Danske Hotellers ydelser. 

8.5 Danske Hoteller videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet samtykke hertil. 

8.6 Ved henvendelse til Danske Hoteller kan Kunden få oplyst, hvilke oplysninger der er indsamlet, formålet hermed, og hvorfra oplysningerne stammer. Hvis Kunden mener, at Danske Hoteller misbruger Kundens personoplysninger, kan Kunden gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.

8.7 Den dataansvarlige er Danske Hoteller A/S, Gammel Kongevej 102, 1.th, 1850 Frederiksberg C. Læs mere om Danske Hotellers persondatapolitik (GDPR).

 

9. BRUG AF COOKIES

9.1 Danske Hoteller anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på www.danskehotelophold.dk og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Danske Hoteller følger lovgivningen for brug af cookies.

 

10. REKLAMATION OG ERSTATNINGSANSVAR

10.1 Vil kunden påberåbe sig en mangel ved et ophold, som Danske Hoteller sælger, skal Kunden give Danske Hoteller meddelelse herom inden straks tid efter, at Kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister Kunden retten til at påberåbe sig manglen.

10.2 Danske Hotellers erstatningsansvar overfor Kunden er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til den betaling, Kunden har erlagt for sit køb.

10.3 Ved fejl eller mangler på destinationen skal der rettes henvendelse til opholdsstedet med det samme. Umiddelbart herefter skal der også rettes skriftlig henvendelse til Danske Hoteller på info@danske-hoteller.dk hvor det fremgår, hvem der er klaget til på destinationen. Følges proceduren ikke og Danske Hoteller først modtager en evt. klage efter hjemkomst, vil denne blive afvist og kompensation vil ikke være muligt.

10.4 Opnås løsning ikke jf. pkt. 10.3 kan der rettes henvendelse til det relevante nævn på området, Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Henvendelse sker via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11. FORCE MAJEURE, UDEFRAKOMMENDE OMSTÆNDIGHEDER, MV.

11.1 Danske Hoteller er ikke erstatningsansvarlig overfor Kunden, når der efter Kundens erhvervelse af et værdibevis, en rejse eller et ophold via www.danskehotelophold.dk indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Danske Hotellers formidling af værdibeviset, rejsen eller opholdet til Kunden. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være edb-vira, hacking, DOS- eller DDoS-angreb, spam eller anden unormal belastning af Danske Hotellers systemer, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Danske Hoteller ikke har direkte kontrol over.

11.2 Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er Danske Hoteller efter eget valg berettiget til at udskyde formidlingen af værdibeviset, rejsen eller opholdet, eller til ansvarsfrit at annullere den aftalte formidling helt eller delvist.

 

12. LOVVALG

12.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Danske Hotellers formidling af værdibeviser, rejser, ophold og gavekort, samt tvister vedrørende udnyttelsen af sådanne værdibeviser, rejser, ophold og gavekort, herunder tvister vedrørende værdibeviser, rejser, ophold og gavekorts eksistens eller gyldighed, skal afgøres under anvendelse af dansk ret og sager skal indbringes for en dansk domstol.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Danske Hoteller A/S 

Gammel Kongevej 102, 1.th

1850 Frederiksberg C

 

CVR nummer: 13611300